پيوند هلند
 
|
 
 

АЛИФO
الفبا

از منوچهر یزدیان

خواندن و نوشتن نگارش تاجیکی (سیریلیک) را فراگیریم

 

در تاجیکستان مردم برای خواندن و نوشتن از شیوه‌ی نگارش (خط) سیریلیک استفاده میکنند که به آن خط تاجیکی میگویند. این شیوه نگارش در خارج از تاجیکستان گاهی به غلط خط روسی نامیده میشود
در مورد دگرگونی‌های نحوه‌ی نگارش در تاجیکستان در جای دیگری در این سایت بیشتر گفتکو خواهیم کرد
کوتاه اینکه مردم تاجیکستان در صد سال اخیر از سه شیوه گوناگون برای نوشتن استفاده کرده اند. قبل از انقلاب روسیه خط مردم تاجیکستان فارسی بود. بعد از آن تاجیکان برای مدتی از خط لاتین استفاده کردند. بعد از رایج شدن خط سیریلیک در روسیه‌ی بعد از انقلاب، استفاده از این خط بمرور در تمام کشور‌های وابسته به اتحاد شوروی اجباری گردید. از آن به بعد مردم تاجیکستان و میلیون‌ها مردم در کشورهای گوناگون از این خط بعنوان شیوه‌ی نگارش رسمی‌شان استفاده میکنند
بعد از استقلال تاجیکستان از اتحاد شوروی مردم تاجیکستان خط سیریلیک را منطبق با زبان فارسی اصلاح کرده و این خط را تاجیکی نامیدند. در تاجیکستان امروز در کنار خط رسمی تاجیکی از خط فارسی نیز بیش از پیش استفاده میشود فراگیری خواندن و نوشتن خط تاجیکی (سیریلیک) برای فارسی‌زبانان زیاد دشوار نیست. از آنجا که ما فارسی‌زبانان تلفظ و معنای کلمات فارسی را میدانیم، خواندن و نوشتن
آن از راه خطی دیگر بسیار آسان است

اگر خواندن واژه‌ی "الفبا" به آسانی از راه حروف لاتین قابل خواندن باشد چرا از راه حرف سیریلیک تاجیکی ساده نباشد

یاد گرفتن خط تاجیک چیزی جز یاد گرفتن حروف تاجیکی (سیریلیک) نیست

АЛИФO
الفبا

مثال به تاجیکی
حرف تاجیکی
مثال
حرف یا صدا
Одам
О о
آدم
صدای آ
Анор
А а
انار
صدای ئه
Лола
Л л
لاله
ل
Нон
Н н
نان
ن
Мор
М м
مار
م
Рама
Р р
رمه
ر
Шона
Ш ш
شانه
ش
Хона
Х х
خانه
خ
Умар
У у
(عمر (نام
صدای او
Нўр
ў ў
نور
صدای اوو
Сол
С с
سال
ث،س و ص
Замон
З з
زمان
ز،ذ،ض و ظ
Оина
И и
آینه
ی
Коса
К к
کاسه
ک
Кова
В в
کاوه
و
Дандон
Д д
دندان
د
Павиз
П п
پرویز
پ
Ток
Т т
تاک
ت و ط
Гулдон
Г г
گلدان
گ
Бобо
Б б
بابا
ب
Се
Е е
سه
صدای ا با کسره
Офтоб
Ф ф
آفتاب
ف
Щала
Щ щ
غله
غ
Цалам
Ц ц
قلم
ق
Чашма
Ч ч
چشمه
چ
/амила
ц ц
جمیله
ج
Элак
Э э
الک
صدای ا با فتحه
Оббозы
Ы ы
آب‌بازی
صدای ای
Ёабиб
Ё ё
حبیب
ح و ه
Эй ватан
Й й
ای وطن
صدای ای با کسره
Гиьё
Ь ь
گیاه
صدای آ بعد از ی
Яхдщн
Я я
یخدان
یه به فتح ی
Парают
Ю ю
پاراشوت
او به ضم ا
манижа
Ж ж
منیژه
ژ
шеър
Ъ ъ
شعر
(ع (عربی