پيوند هلند
ПАЙВАНД ЊОЛЛАНД Payvand Nederland
   
 
 
نوروز جشن پيوندها[l

آرشیو

نوروز ١٣٨٦ (2007) در تاجیکستان

نوروز ١٣٨٦ (2007) در ایران

نوروز ١٣٨٦ (2007) در افغانستان


 

 

 

 

 

 

 

نوروز

نوروز در آنسوی مرزهای ايران، از سپهر یوسفی°

نورزو و جايگاه بلند آن، نوشته‌ی ن. کاویانی°

نوروز آمیزه ای از اسطوره و باور، از حسین شاه اویسی°

 

 

نوروز
بر شما خجسته باد

فروهرهای پاک نیاکان
آرام آرام
از جهان مینو فرود آمدند
و گسترهء پاک سپندارمذ را دربرگرفتند

چشمه برخویش پیچید و جوشان شد
باد بر خویش لرزید و پیچان گشت
خاک بر خویش رویید و زایان شد
و رپیثوین گرمای جان جهان، دست افشان
از میان جان آنان بگذشت
شاخه‌های نازک
در میان دست‌های نرم باد
دست افشان شدند
غنچه از شاخه سر برون آورد
آسمان را بدید و خندان شد
و آهوان و گوزنان
در پهنهء سپندارمذ، پای کوبان؛
گردونهء نوروزی را
با چهار چرخ زرینِ آب و باد و خاک و آتش
بسوی خوان نوروزی ایران بردند . . .

آنک . . . میهمانی روان نیکان و فروهر پاکان
در خوان نوروزی فرزندان
بشادی و آزادی و آبادی


فریدون جنیدی
نوروز 1387 خیامی

***************