پيوند هلند
 
|
 


سروده‌هائی از استاد پرتو نادری

از واژه های اشک
تا
قطره های شعر

مولانا جلالدین محمد بلخی
از بلخ تا قونیه

کتاب‌سوزان در انجمن نویسندگان افغانستان

در کوچه‌باغ‌های شعر کمال خجندی

 

مرا سوزی درون سينه پر زد

آشنائی با پرتو نادری

 

پرواز کبوتر

 

پرتو نادری فزرند عبدلقيوم پرتو به سال ١٣٣١ خورشيدی برابر با (١٩٥٣) در دهکده ء به نام جر شاه بابا در ولسوالی کشم ولايت بدخشان ديده به جهان گشوده ا ست
اودوره ء ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خود تمام کرد ، بعد به کابل آمد و دورهء ليسه را در دارالمعلمين اساسی کابلبه پايان آورد. به سال ١٣٥٠ به دانشکده ء ساينس دانشگاه کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسی اين فاکولته ديپلوم گرفت . او بر خلاف ديگران به يک مفهوک ماوفتر به ادزيات روی آورد و دقيقاً سالهای ١٣٥٣-١٣٥٤ نخسن سالهاييست که پرتو نادری نخستين تجربه های شعری اش را روی صفحهء کاغذ پياده کرد و در مطبوعات کابل به چاپ رساند . به سال ١٣٥٤ او نخستين جايزهء ادبی خود را که هنوز در صنف چهارم دانشکده ءدرس می خواند از موسسه ء عالی زنان به مناسبت روز مادر به دست آورداو به سال ١٣٦٣ در زمانی که افغانستان زير تسلط اتحاد شوروی سابق قرار داشت در شهر کابل به وسيله ء پوليس مخفی رژيم بازداشت شد و به اتهام ضديت با رژيم دست نشانده و ضديت با هجوم اتحاد شوروی سابق برافغانستان مدت سه سال را در زندان پلچرخی زندانی گرديد . او در زندان بيشتر به مظالعهء ادبيات کلاسيک فارسی دری پرداخت . در سالهای زندان شعرهای او بيشتر جنبه ء استفاری و سمبوليک پيدا کرد .از پرتونادری تا کنون اين گزينه های شعری و پژوهش های ادبی به چاپ رسيده است

قفلی بر درگاه خاکستر ، گزينه ء شعر؛ چاپ شده به وسيله انجمن نويسنده گان افغانستان
سوگنامه يي برای تاک ، گزينه ء شعر، چاپ شده به وسيله ء انجمن نوسنده گان افغانستان
آن سوی موجهای بنفش گزينه شعر، چاپ شده به وسيله ء مرکز نشراتی میوند در پشاور
تصوير بزرگ ، آيينه ء کوچک - نشر شده به وسيله ء مرکز نشراتی آ رش در پشاور
لحظه های سربی تير باران ، گزينه ء شعر، نشر شده به وسيله ء مرکز نشراتی ميوند در کابل
عبوری از دريا و شبنم ، نقد و پژو هش های ادبی ؛ نشر شده به وسيله ء بنياد نشراتی احمد
رو به رو با واصف باختری ، گفت وگوی اختصاصی با شاعر مدرنيست افغانستان واصف با ختری در ارتباط به چگونه گی شعر و شاعری او ؛ نشر شده یه وسيله ء بنياد نشراتی ميوند درکابل
ازواژه های اشک تا قطره های شعر ، گفتگويي در ارتباط به جريان شعر معا صر افغانستان ؛ نشر شده به وسيله ء کانون فرهنگی افغانها در هامبورگ
غير از اين دهها نوشته ءتحقيقی در زمينه های گوناگون هنرفرهنک ، زبان و ادبيات خبرنگاری و مسايل سياسی اجتماعی از پرتو نادری درمطبوعات داخل وخارج افغانستان و مطبوعات برقی افغانی و ايرانی و به همطنگونه در مطبوعات برون مرزی ايرانی به چاپ رسيده است

آثارآماده ء چاپ

پيش در آمدی بر طنز نويسی فارسی دری در افغانستان
گزينهء شعر های کلاسيک
يک آيينه .وچند تصوير، نقد و پژوهش های ادبی
دهان خون آلود آزادی گزينه ء شعر های نيمايي و آزاد زير چاپ در کشور ايران
چگونه گی رسانه ها در افغانستان

تا هم اکنون شمارزيادی از شعر های پرتونادری به زبانهای انگليسی ، جرمنی ، فرانسه يی ، نارويژی ، هالندی و ايتاليایی ترجمه شده است. همچنان بخش اعضم شعر های آخرین گزينه شعری او ( لحظه های سربی تيرباران ) به زبان پشتو يکی از زبانهای رسمی کشور نيزترجمه شده ا ست
پرتونادری تا هم اکنون جوايز زيرين را از نهاد های هنری ادبی و اجتماعی کشور به دست آورده است

جايزه دو م ادبی از موسسسه ء عالی زنان به مناسبت روز مادر ١٣٥٤
جايزه ء درجه دوم ادبی از وزارت اطلاعات و فرهنگ ١٣٦٦
جايزه ء درجه اول از موسسه ء عالی زنان به مناسبت روز مادر ١٣٦٩
جايزه ء درجه اول از کانون حکيم ناصر خسرو بلخی ١٣٦٨
بخشی از شعر های پرتو به زبانهای انگليسی ، فرانسه يي ، جرمنی ، هالندی و ناروژی ترجمه شده است . به همين گونه بخشی از شعر های او به زبان پشتو نيز ترجمه شده است

عضويت در سازمان های فرهنگی

عضوی انجمن بين المللی قلم
عضو شورای مرکزی انجمن نويسنده گان افعانستان . اين انجمن به وسيله ء طالبان از ميان بر داشته شد
عضو شورای مرکزی اتحاديه ء ژورنالستان آزاد افغانستان
MAG، مشاور بخش افغانستان
اشتراک در هميايش های ملی و چهانی

اشتراک در کنفرانس جهانی ابوالقاسم فردوسی در شهر کابلاشتراک در کانفرانس جهانی حکيم نظامی گنجه يي در شهر کابل
اشتراک در کانفرانس بيدل شناسی در شهر کابل
اشتراک در عرسهای مولانا جلال الدين محمد بلخی در کابل
اشتراک در کانفرانس جهانی کمال الدين خجندی درشهر دوشنبه
شعر خوانی در اتفاق نويسنده گان تاجکستان
اشتراک در کانفرانس ملک و الشعرا بهار در شهر کابل
اشتراک در کانفرانس صادق هدايت در شهر کابل
اشتراک در همايش جهانی نگاهی بر شعرمعاصر فارسی در تهران
شعر خوانی در حوزه ء هنری ايران در شهر تهران
اشتراک در سفر شاعران جهانی در بريتانيا
اشترام در شب شعر در بخش مظالعات اسياس – افريقايی دانشگاه لندن
اشتراک در شب شعر در بونی گلری مندن
اشتراک در جشن ادبی در سکاتلند
اشتراک در فيستوال ادبی ولز در شهر کارديف
اشتراک در فيستوال ادبی در شهر دورم بريتانيا
اشتراک در فيستوال ادبی در شهر بیورلی بريتانيا
تراک در شصت و نهمين کانفرانس سازمان جهانی قلم در مکزيک
اشتراک در دومين کانفرانس جامعهء مدنی افغانستان در برلين
پرتو نادری به سال 1997 درزمان حاکميت طالبان به پاکستان آواره شد و مدت چهار سال گزارش گر راديو بی بی سی در بخش فارسی بود
او دراين سال ها گذشته از گزارشهای خبری هر هفته ياک بار برنامه ء هنری ادبيي را زير نام گزارش های فرهنگی افغانستان تهيه می کرد. او گزارش های خود در بی بی سی را به نام پسرش علی سينا انتشار می داد
در سالهای آخير او وسيعاً با شماری از نشريه های برون مرزی افغانستان در اروپا و امريکا و شماری نشريه های ايرانی و سايت هاادبی افغان ها و ايرانی ها همکاری نزديک داشته است
او در فيبروری ٢٠٠٢ ازپاکستان به کشورخود برگشت و هم اکنون در کابل به سر می برد . او در مجتمع جامعه ء مدنی افغانستان ACSF به حيث مسوول بخشرسانه ها کار می کند


http://www.acsf.af/ منبع سایت مجتمع جامعهء مدنی افغانستان، مجما

:جناب پرتو نادری با فرستادن نوشته ها و اشعار خود به سایت پیوند ما را منت‌دار خود کرده‌اند