Payvand
 
|
 


 

Raadsleden Payvand Internationaal

A. Rahimjanov

A. Shakurov

A. Maniyazov

A. Hafezi

Member

Member

Member

Member

H. Nemat.

J. Badakhshani

Groepsfoto

K. Eshghi

M.N. Yalav

M.S. Shakurov

M. Farhangi

M. Yazdian

M. Mirshahi

M. Sepand

Mirshahi en Shakurov

A. Sherdust

Nigina Sharopova

P. Jamshidov

President Emomali Rahmon

Prof. Kamal Ayni

Members in Dushanbe
 

 

groepsfoto enkele leden van Payvend met President Rahmanov

Eerste rij van links : 1: Jalal Badakhshni, 2: Khanak Eshghi, 3: Masoud Sepand, 4: mevrouw Sepand, 5: president Rahmqanov, 6: Masoud Mirshahi, 7: M. Yalav, 8: Golrokhsar Safiava.

Tweede rij van links: 2: Shakur Shakuri, 4: Azarakhsh Hafezi, 5: Manouchehr Yazdian, 6: Abdulghader Maniyazov.

Derder rij van links: 1: Anbuljabar Rahmani, 2: A. Aghilov, 4: Zafar Zarifov