افغانستان زنده است، زندگی‌اش شاد باد

تصویرهای جنگ و ویرانی اگر کنار هم قرار به‌گیرند تصوری غیر واقعی از زندگی مردم به‌دست میدهند. البته ما نمی‌خواهیم با در کنارهم قراردادن تصاویر شاد تصوری غیر از آنچه که هست ایجاد کنیم. منظور ما از کنار هم قراردادن عکس‌های غیر جنگی ایجاد تعادلی است بین بدبینی رایج و امید به آینده. ما میخواهیم نشان دهیم که افغانستان زنده است و زنده خواهد ماند. و اینکه کلبه‌ی احزان شود روزی گلستان غم مخور
|