Payvand
 
|
 


 

Raadsleden Payvand Internationaal

A. Rahimjanov

A. Shakurov

A. Maniyazov

A. Hafezi

Member

Member

Member

Member

H. Nemat.

J. Badakhshani

Groepsfoto

K. Eshghi

M.N. Yalav

M.S. Shakurov

M. Farhangi

M. Yazdian

M. Mirshahi

M. Sepand

Mirshahi en Shakurov

A. Sherdust

Nigina Sharopova

P. Jamshidov

President Emomali Rahmon

Prof. Kamal Ayni

Members in Dushanbe